skip to Main Content

Algemene voorwaarden Mannen van Waarde B.V.

  1. Wij zijn transparant – Mannen van Waarde hecht waarde aan transparantie, ook in onze voorwaarden. Onze voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes en overeenkomsten. Daarom maakt Mannen van Waarde geen gebruik van ‘kleine lettertjes’, maar noemen we onze voorwaarden duidelijk en volledig in iedere offerte of overeenkomst. Mannen van Waarde behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
  2. U betaalt voor onze producten en diensten – Als opdrachtgever bent u een vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden die wij verrichten. Werkzaamheden zullen gefactureerd worden op nacalculatie conform het afgesproken tarief. Mannen van Waarde kan haar tarieven maandelijks aanpassen. Afnemer zal hier minimaal één maand voorafgaand over worden geïnformeerd. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3. Wij hebben een overeenkomst – Nadat de overeenkomst is getekend is de overeenkomst definitief. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één maand, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen. Na afloop van de looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd door een schriftelijke aankondiging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  4. Wij gebruiken software – Mannen van Waarde kan adviseren gebruik te maken van software van derden om de interne bedrijfsvoering bij opdrachtgever te optimaliseren. Opdrachtgever dient in dat geval, zonder juridische tussenkomst van Mannen van Waarde, een overeenkomst af te sluiten met de software leverancier. Mannen van Waarde is gerechtigd softwareoplossingen danwel delen hiervan te gebruiken voor en te leveren aan haar klanten.
  5. Wij hebben een verantwoordelijkheid – Mannen van Waarde zal zich inspannen om een optimale werkwijze te realiseren danwel door middel van advies danwel door het ontwikkelen van softwareoplossingen.
  6. U draagt eigen verantwoordelijkheid – Als opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor in gebruik name van adviezen en/of softwareoplossingen. Mannen van Waarde is niet verantwoordelijk voor de login gegevens van gebruikers. Alle handelingen van gebruikers zijn voor rekening en risico van u als klant. U staat er voor in dat gebruikers op een verantwoordelijke wijze zullen omgaan met hun toegang tot softwareoplossingen en de daaruit verkregen informatie. U bent onvoorwaardelijk eindverantwoordelijk voor alle informatie die de gebruikers in de softwareoplossingen toevoegen of wijzigen. Het is niet toegestaan de webapplicatie te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel. U erkent en stemt ermee in dat het privacybeleid van Mannen van Waarde van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van AVG (algemene verordening gegevensbescherming). U bent de verantwoordelijke en Mannen van Waarde is de bewerker. U garandeert dat u persoonsgegevens zal opslaan, gebruiken en verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes.
  7. Wij kunnen niet alles voorkomen – Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat softwareoplossingen nooit perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld. Mannen van Waarde is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de softwareoplossing. Mannen van Waarde is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en geen indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstilstand.
  8. Wij zijn verzekerd – Mannen van Waarde heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering. Indien, om welke reden ook, wij geen beroep kunnen doen op de beperking van aansprakelijkheid of als onze verzekeraar zonder de aansprakelijkheidsbeperking een hoger schadebedrag vergoedt, is de aansprakelijkheid van Mannen van Waarde beperkt tot het bedrag wat in dat geval door haar beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
  9. We kunnen elkaar vertrouwen – Bij de uitvoering van de werkzaamheden verkrijgt Mannen van Waarde mogelijk toegang tot persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mannen van Waarde verwerkt geen persoonsgegevens, maar zal ten allen tijde vertrouwelijkheid omgaan met de persoonsgegevens waartoe zij toegang krijgt en zal deze gegevens geheim houden. Mannen van Waarde is daartoe geheimhoudingsbedingen met haar medewerkers overeengekomen.
  10. We werken samen – Het gehele team van Mannen van Waarde is inzetbaar om de opdracht succesvol uit te voeren. Opdrachten aan Mannen van Waarde gelden niet als opdracht aan een bepaald persoon.

 

Back To Top